POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

 1. Dret d’informació. Transformats Plàstics Comellas, SL, amb CIF B-62159462 (en endavant, PLASCOM) amb domicili social a Granollers, avinguda Sant Julià, 56, Polígon Industrial El Congost, CP: 08403, garanteix als usuaris d’Internet que accedeixin al WEBSITE (en endavant, Usuaris o, en singular, Usuari) que les dades que facilitin a través d’aquest WEBSITE seran tractades en estricte compliment dels establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, LOPD) i la normativa de desenvolupament. Amb aquesta finalitat, ha redactat la present Política de Privacitat, en la qual s’informa els usuaris sobre el procediment seguit per PLASCOM per demanar les seves dades de caràcter personal i els usos a què seran destinats.
 2. Dades que demanem. PLASCOM obté les dades personals dels Usuaris a través dels següents mitjans:
 • Registre com a usuari del WEBSITE.
 • Informació de perfil.
 • Ús del WEBSITE i serveis oferts a través del mateix.
 1. Ús de les dades personals. PLASCOM comunica als Usuaris que les dades personals que ens facilitin seran incorporades a un fitxer titularitat de PLASCOM degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades, sent emprats amb el propòsit de:
 • Prestació i facturació dels serveis.
 • Contactar, i contractar amb tercers a través del WEBSITE en relació a projectes que hagin estat prèviament oferts o demandats.
 • La notificació dels acords promocionals que hagi subscrit PLASCOM amb empreses col·laboradores per oferir als Usuaris del WEBSITE determinats productes i serveis similars a aquells que ja hagin contractat amb PLASCOM en condicions atractives.
 • Respondre a les consultes o sol·licituds d’informació que pugui fer.
 • Permetre l’accés a les opcions que requereixin de registre, en el cas l’Usuari haurà d’atendre les condicions particulars que s’estableixin. Les seves dades personals, llevat dels que com a usuari posi a disposició d’altres Usuaris del WEBSITE, en cap cas, seran facilitats a tercers i si en un futur PLASCOM desitgés utilitzar-los per a fins diferents dels referits, l’informarem d’aquests nous fins i demanarem la seva consentiment. Certs serveis prestats en el WEBSITE poden contenir condicions d’ús particulars amb previsions en matèria de protecció de dades personals. En aquest sentit, és important que l’Usuari tingui present els següents advertiments. La informació que faciliti l’Usuari a través del WEBSITE, per exemple, en el seu perfil públic, pot revelar o permetre que altres dedueixin seva nacionalitat, ètnia, sexe, edat o altres aspectes de la seva vida privada. En facilitar aquesta informació, de forma totalment voluntària, a través d’algun dels serveis oferts en el WEBSITE, l’Usuari està acceptant expressament i voluntàriament aquesta Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les Condicions Generals d’Accés i Ús del WEBSITE i les condicions d’ús particulars que, si s’escau s’estableixin per serveis habilitats a través del WEBSITE, que permeten a PLASCOM tractar aquesta informació sobre l’Usuari.
 1. Compartir informació amb tercers. PLASCOM no facilitarà les dades dels Usuaris a tercers, excepte aquells que els propis Usuaris posin a disposició d’altres Usuari del WEBSITE. L’ús de les funcions habilitades a través del WEBSITE que permeti la distribució de continguts i la interacció amb altres usuaris pot implicar que es mostrin part de les dades dels Usuaris fora del WEBSITE. Així quan l’Usuari publica continguts en un grup obert, tals continguts i les dades personals vinculats als mateixos poden aparèixer en els resultats de motors de cerca. És important que l’Usuari sigui conscient que la retirada d’aquests continguts per PLASCOM a sol·licitud de l’Usuari no impedirà la seva rèplica en altres llocs web, sobre els quals PLASCOM no té cap control.
 2. Consentiment de l’Usuari. L’enviament de les dades, mitjançant l’ús dels formularis electrònics habilitats per PLASCOM al WEBSITE o missatges de correu electrònic o continguts facilitats per l’Usuari a través del WEBSITE, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament de les dades incloses en els mitjans de comunicació indicats. L’acceptació de l’Usuari perquè les seves dades siguin tractades amb les finalitats referides en l’apartat “Ús de les dades personals”, té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, d’acord amb el que disposa la legislació vigent. L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades a PLASCOM són veraces i es fa responsable de comunicar a PLASCOM qualsevol modificació de les mateixes.
 3. Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. L’Usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions previstos a la LOPD. Podrà exercir aquests drets, prèvia acreditació de la seva identitat mitjançant fotocòpia o escaneig de DNI dirigint-se a PLASCOM a la següent adreça de correu electrònic: info@plascom.org. En el moment en què l’Usuari exerceixi aquests drets, totes les dades personals vinculats al seu compte, així com la informació i continguts que s’integrin en el seu perfil seran cancel·lats. No obstant, l’anterior, és important que l’Usuari tingui en compte que la informació que hi hagi compartit amb Usuaris podrà seguir visible. PLASCOM s’exonera de tota responsabilitat en relació amb l’eliminació d’aquesta informació que ja forma part dels comptes i perfils d’altres usuaris. PLASCOM no controla el sistema de renovació dels mecanismes de recerca, podent contenir-se en aquests mecanismes certa informació del perfil públic que ja hagi estat cancel·lada per PLASCOM. Així mateix, en cas que l’Usuari exerceixi el dret de cancel·lació sobre les dades necessàries perquè PLASCOM pugui prestar els serveis del WEBSITE, PLASCOM es veurà obligat a donar per finalitzada la seva relació amb l’Usuari, procedint a donar-li de baixa, sense dret a reclamació per part d’aquest.
 4. Seguretat. PLASCOM manté els nivells de seguretat de protecció de les seves dades requerides pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l’usuari faciliti a través del WEBSITE. No obstant això, tot i la implementació diligent d’aquestes mesures, l’Usuari ha de saber que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables, sense que PLASCOM pugui garantir que tercers no autoritzats puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l’ús que els Usuaris fan dels serveis oferts al WEBSITE o que puguin accedir o manipular els missatges i comunicacions de qualsevol classe que els Usuaris difonguin o posin a disposició de tercers a través d’aquests serveis.
 5. Informació sobre cookies i tècniques de “spamming”. L’Usuari queda informat de la presència de cookies al WEBSITE per tal de facilitar l’ús i navegació pel mateix. Les cookies s’associen amb el navegador d’un ordinador determinat. Gràcies a elles, resulta possible que PLASCOM reconegui els navegadors dels Usuaris registrats després que aquests s’hagin registrat per primera vegada, sense que hagin de registrar en cada visita per accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament a ells. L’Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies al seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Per utilitzar el WEBSITE, no és necessari que l’Usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades per PLASCOM, sense perjudici que en tal cas serà necessari que l’Usuari es registri cada vegada que accedeixi a un servei que requereixi el previ registre i és possible que no pugui accedir a alguns dels serveis de WEBSITE. PLASCOM no utilitza tècniques de “spamming” i únicament tractarà les dades que l’Usuari transmeti mitjançant l’ús dels formularis electrònics de PLASCOM habilitats en aquest WEBSITE, missatges de correu electrònic o continguts facilitats a través dels serveis del WEBSITE.
 6. Modificació de la present Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal. PLASCOM es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials així com a futurs usos que projecti realitzar de les dades personals dels Usuaris del WEBSITE. En tot cas, informarà prèviament als Usuaris dels canvis que es produeixin en aquesta política. Per això, es recomana a l’Usuari que procedeixi a la lectura de la Política de Protecció de dades de caràcter personal del WEBSITE cada vegada que vagi a accedir-hi. En el cas que desitgi formular qualsevol suggeriment o comentari en relació amb la nostra Política de Protecció de dades de caràcter personal pot dirigir-se a PLASCOM. a la següent adreça de correu electrònic: info@plascom.org.